Prezentace firmy Bagio


Co vlastníme a co umíme:
Patent aneb důležitý nástroj ochrany a dobývání trhů

Patent je ochranný dokument, který poskytuje svému majiteli, vynálezci nebo podniku, výlučné právo k vynálezu. Jedná se tedy o monopol na dobu 20 let od podání přihlášky. Majitel patentu má výhradní právo patentovaný vynález využívat, poskytovat souhlas k jeho využívání (licence) nebo převést patent na jinou osobu či podnik. Vynález, na který byl udělen patent, například výrobek, zařízení k výrobě či chemická látka, nesmí být za žádných okolností bez souhlasu majitele vyráběn, nabízen k prodeji nebo využíván třetí osobou pro průmyslové nebo komerční účely. Je-li patentován výrobní postup, může majitel patentu zakázat každému tento postup používat. Zápovědní právo se vztahuje i na výrobky, které jsou přímým výsledkem chráněného postupu.

Patent je prostředek ke zhodnocení vynálezu. Poskytuje jeho majiteli právo zakázat každé třetí osobě využívat vynález bez jejího souhlasu a případně i soudně stíhat porušovatele. Patent tak zaručuje svému majiteli, že on sám bude sklízet plody svého výzkumu či vývoje a investic a že chráněné řešení nezíská snadno a rychle konkurence, aniž by vynaložila jakékoli náklady a připravila jej o zisk. Patent tak zaručuje výhody tvůrcům a majitelům nových technických řešení.

Patent je důležitý nástroj ochrany a dobývání trhů. Je-li majitelem patentu podnik, chrání patent nejen jeho vynálezy, ale i jeho trhy. Patentováním vynálezů v zahraničí a poskytováním licencí pak získává podnik i prostředky k dobývání nových trhů. Počet patentových přihlášek je však také ukazatelem dynamiky podniku. Tato "psychologická" dimenze by neměla být v kontextu silné ekonomické konkurence podceňována.

Patent je nástroj k získání přehledu o technologickém vývoji. Patentová dokumentace je nejkompletnější, nejsystematičtější a nejdostupnější zdroj technologických informací. 80% vědeckých a technických informací je obsaženo právě v patentových spisech. Sledovat zveřejněné patenty či patentové přihlášky je tedy nejlepší způsob, jak poznat stav techniky v daném oboru a jak sledovat jeho vývoj. Umožní vám zjistit, zda a do jaké míry můžete využívat nové technologie či vyrábět nové výrobky. Pomůže vám získat informace o strategii výzkumu a ochrany vašich konkurentů.

Patent je ekonomická zbraň. Jako zbraň obranná chrání práva vynálezců a podniků, zavádějících nové postupy. Jako zbraň útočná slouží podnikům při dobývání trhů. Jako odstrašující síla často působí jako prevence před případným porušením práva.

Patentová problematika je obsažena v zákoně č. 527/1990 Sb. o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích ve znění zákona č. 116/2000 Sb., prováděcí vyhláška č. 550/1990 Sb.

Na vynález může být udělen patent, pokud tento vynález splňuje následující hmotně právní předpoklady stanovené zákonem.

Patent je nový, tj. není součástí stavu techniky v tuzemsku a v zahraničí. Stavem techniky je vše, co bylo přede dnem, od něhož přísluší přihlašovateli právo přednosti (priorita), zveřejněna kdekoliv ve světě, tj. jakékoliv informace zpřístupněné neomezenému okruhu osob. Tyto informace mohou být obsaženy v tiskovinách (rozmnoženiny, patentové spisy, knihy, časopisy, noviny, vědeckovýzkumné zprávy a firemní literatura). Jsou šířeny ústním podáním formou přednášky nebo jakýmkoliv jiným způsobem vnímatelným lidskými smysly, například předvedením, vyobrazením, reálným vyhotovením a zejména předchozím využíváním. Patent je výsledkem vynálezecké činnosti, k čemuž dochází tehdy, jestliže vynález pro odborníka nevyplývá zřejmým způsobem ze stavu techniky. Jedná se o originální tvůrčí řešení, které se z pohledu současné techniky jeví jako podstatné novum, přičemž však nemůže jít jen o prostou, byť novou kombinaci známých prvků.

Patent je průmyslově využitelný. To znamená, že může být opakovaně využíván při hospodářské činnosti, jakou je například výroba, uvedení do oběhu, použití způsobu nebo postupu, upotřebení výrobku apod. Patent nesmí být ve výlukách z patentovatelnosti.

Průmyslový vzor: ošklivost se špatně prodává

Průmyslový vzor chrání vzhled výrobku. Vzhled výrobku je hodnota, kterou je třeba chránit. Obecně je známo, že se "ošklivost špatně prodává". Tento slogan vznikl v roce 1929 v souvislosti s rozvojem průmyslové estetiky a je dodnes platný. Dnes snad neexistuje výrobek, který by nebyl předmětem zájmu nejen z hlediska funkčního, ale i estetického. Máme-li na vybranou, dáváme přednost výrobkům, které lahodí našemu oku.

Vzhled výrobku musí umět přilákat veřejnost a získat si její přízeň

Výrobek musí nejen vyvolat chuť ke koupi, ale musí také umět ovlivnit volbu zákazníka tam, kde je k dispozici několik výrobků téhož druhu, byť by šlo o tak běžnou věc, jakou je například zubní kartáček. Vzhled výrobku umožňuje překonat čistě užitkový aspekt výrobku i tehdy, když se přizpůsobí požadavku funkčnosti, pak je schopen uspokojit i zákazníkův vkus.

Užitné vzory

Ochrana užitných vzorů je upravena zákonem o užitých vzorech č. 4/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V případě užitných vzorů je chráněným předmětem určité technologické řešení. O užitných vzorech se někdy říká, že jsou to tzv. malé patenty, protože se svou povahou patentům velmi přibližují. Užitným vzorem jsou tedy chráněna technická řešení, která mají oproti technickým řešením menší vynálezeckou hodnotu a jsou chráněny patenty.

Význam ochranné známky

Jak plyne ze shora uvedeného, ochranná známka slouží k označování výrobků nebo služeb s cílem odlišit výrobky či služby jednoho podnikatele od výrobků a služeb podnikatele druhého. Je to tedy obdoba obchodní firmy. Ta však slouží k označení firmy podnikatele jako takové a ochranná známka k označování jeho jednotlivých výrobků a služeb.

Ochranná známka bývá v některých případech shodná s obchodní firmou a to například, že se jedná o "menšího podnikatele," který používá svou obchodní firmu současně jako ochrannou známku. Samozřejmě ale i nadnárodní koncerny mají své obchodní firmy zároveň chráněné jako ochranné známky a to dokonce v mnoha zemích světa. Ochranná známka totiž v případě, že je dostatečně zavedená na trhu, symbolizuje určitý stupeň kvality výrobku či poskytované služby. Čím více je ochranná známka známější, tím více nabývá na své důležitosti. Zákazník v mnoha případech automaticky sáhne po výrobku, který je označen ochrannou známkou právě proto, že si je jistý jeho kvalitou. To samozřejmě neznamená, že by výrobek, který nebyl označen ochrannou známkou byl méně kvalitní, i když v běžné praxi tomu tak může být. Stále je tu platný předpoklad, že právě onen podnikatel, který investuje své finanční prostředky do ochranné známky, investuje své úsilí i do kvality svých výrobků, které mu právě ony finanční prostředky zpět vynášejí.

Ochranná známka: kapitál hodný ochrany

Ochranná známka je označení, které slouží k rozlišení výrobků nebo služeb na trhu. Známka poskytuje informaci o původu výrobku či služby. Uvádí-li podnik na trh nový výrobek, například domácího robota, nestačí mu, má-li patentovaný jeho mechanismus a chráněn jeho elegantní tvar. Tento nový výrobek, výsledek technické i estetické tvůrčí práce, by měl být uveden pod určitým výrazným označením, které umožní zákazníkovi rozlišit jej od výrobků konkurence. Takovým označením je ochranná známka.

Známka je součástí průmyslové a obchodní strategie

Ochranná známka by měla být pro podnik nezbytným prvkem jeho průmyslové a obchodní strategie. V rámci konkurence, která často mezi velmi podobnými výrobky panuje, poskytuje spotřebiteli významný záchytný bod. Díky označení výrobků se spotřebitel lépe orientuje v nabídce výrobků či služeb a vybírá si zboží podle své oblíbené značky. Také v důsledku rozsáhlé reklamy v médiích se ochranné známky jako označení podnikatelských subjektů stávají součástí každodenního života.

Známka je propagátorem dobré pověsti

Ochranná známka je ve službách dobré pověsti každého podniku. Již první výrobek, který je známkou označen, má značný vliv na její úspěch. Všechny další výrobky pak píší historii známky. V očích veřejnosti je známa určitou zárukou stálé kvality a sama o sobě se tak stává kapitálem. Může sloužit propagaci a hrát klíčovou úlohu v reklamních kampaních. Díky ochranné známce může každá firma získat početnou klientelu a udržet si její věrnost po dlouhou dobu.

Známka je hodnota, která si zaslouží ochranu. Ochranná známka je značná hodnota, je to investice, kterou je třeba chránit. Nechrání-li podnik svou značku, nabízí tak každému konkurentovi možnost si ji přivlastnit a těžit tak z cizího úsilí. Je to podobné, jako nechat na parkovišti auto se staženými okénky, klíčkem v zapalování a plnou nádrží. Zlodějovi již tak nic nebrání, aby se naplno rozjel a „zbohatl“ na něčem, čeho jste dosáhli Vaší vytrvalostí a pílí. Samozřejmou podmínkou úspěchu známky je její volba. Neměla by být ponechána náhodě. Známka musí být podmanivá, snadno rozeznatelná a zapamatovatelná. Musí si umět získat oči Vašich klientů. Musí mít schopnost plnit svou funkci i v mezinárodním prostředí.

No a to jsme my, jediní výrobci plastového Euro držáku na celém světě!
  
        NEJKVALITNĚJŠÍ PLASTOVÝ PROFIL V ČR